Artikel 1   Noties

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Ramendepot
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 7. Producten: De Producten die door Ramendepot worden aangeboden zijn in hoofdzaak ramen, deuren en schuiframen, die tevens Maatwerk kunnen betreffen.
 8. Montage: het plaatsen van de Producten op een door Koper aangewezen locatie uitgevoerd door Ramendepot.
 9. Oplevering: de dag waarop de uitgevoerde werkzaamheden door Ramendepot, door zowel Koper als Verkoper naar tevredenheid zijn afgerond, zoals beschreven in de overeenkomst.
 10. Werkzaamheden: alle Montage gerelateerde Werkzaamheden, zoals het opmeten, zagen, lijmen en plaatsen van de Producten ten behoeve van Koper.
 11. Maatwerk: de in opdracht van Koper op maat gemaakte Producten.
 12. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Ramendepot, alsmede tot de montage in de breedste zin van het woord van de door Ramendepot verkochte Producten.
 13. De website die door Ramendepot gebruikt wordt is: www.ramendepot.be.

 

Artikel 2   Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Ramendepot en iedere Overeenkomst tussen Ramendepot en een Koper en op elk Product dat door Ramendepot wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ramendepot aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ramendepot zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ramendepot is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Ramendepot gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Ramendepot gedane Aanbod is vrijblijvend. Ramendepot is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Ramendepot het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Ramendepot gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Ramendepot niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ramendepot kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. In geval van Maatwerk zijn de afmetingen en prijzen in het Aanbod gebaseerd op de door Koper doorgegeven informatie en gegevens. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig doorgeven van dergelijke informatie. Indien het Aanbod achteraf moet worden aangepast doordat Koper bepaalde gegevens niet, niet tijdig of onjuist heeft vermeld, kan Koper hier geen rechten aan ontlenen. Bij een opmeting of montage, uitgevoerd door de Verkoper, draagt Ramendepot de verantwoordelijkheid voor de juiste afmetingen en informatie. Indien de geleverde Producten afwijken van hetgeen dat schriftelijk is overeengekomen, dan worden de Producten kosteloos door Ramendepot vervangen of aangepast.
 5. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Ramendepot zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Het Aanbod geldt alleen voor zover de voorraad strekt.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ramendepot niet tot levering van het Aanbod wanneer de Koper de aanbieding wijzigt.
 8. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Ramendepot heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen/aanbetaald.
 2. Een Aanbod kan door Ramendepot gedaan worden via de website of via e-mail.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Ramendepot, zal Ramendepot de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Ramendepot daaraan niet gebonden.
 5. Ramendepot is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die wegens Maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ramendepot zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ramendepot het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ramendepot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ramendepot worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ramendepot zijn verstrekt, heeft Ramendepot het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ramendepot niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ramendepot, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Ramendepot kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Ramendepot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ramendepot is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ramendepot bekend was. Indien Koper Maatwerk Producten bestelt, en geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor de juiste afmetingen en specificaties met betrekking tot de maatvoering van de Producten.
 7. Koper vrijwaart Ramendepot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6   Levering

 1. Ramendepot bezorgt middels zogeheten drempellevering, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als plaats van de (op)levering geldt het adres dat de Koper aan Ramendepot kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Producten en/of het Werk wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ramendepot of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ramendepot enige vertraging ontstaat, heeft Ramendepot recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ramendepot schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ramendepot gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 6. Indien de Producten worden bezorgd door Ramendepot of een externe vervoerder is Ramendepot, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten en/of voorrijkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien Ramendepot gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ramendepot ter beschikking heeft gesteld.
 8. Indien Ramendepot een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten België gelden langere leveringstermijnen.
 9. Ramendepot is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ramendepot is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Ramendepot is gerechtigd te eisen dat de Koper voldoet aan de volledige aflossing van de hoofdsom, ook als de levering in meerdere delen geleverd wordt.
 10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen betaald zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ramendepot behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 11. Indien de levering op leveringsadres is overeengekomen, is RAMENDEPOT, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. Indien de bestelde goederen bij levering op een raambok staan, moeten de goederen gelost worden van de raambok op het moment van levering. De klant voorziet voldoende manuele assistentie voor een vlotte levering. Indien geen of onvoldoende assistentie is voorzien, worden de goederen terug meegenomen. Klant zal zelf instaan voor de vergoeding van het extra transport op een andere datum (die opnieuw dient ingepland te worden). RAMENDEPOT zal de klant, na betaling van het 2e transport opnieuw contacteren voor een nieuwe afspraak. Vanaf het lossen van de goederen is RAMENDEPOT niet meer verantwoordelijk voor een veilige borging van deze goederen. Indien deze gestolen of beschadigd worden kan RAMENDEPOT hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 7   Emballage en transport

 1. Ramendepot verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8   Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Indien geen Montage is overeengekomen, is Koper zelf verantwoordelijk voor eventuele installatie, montage, plaatsing of aanpassing van de Producten. Alle door Ramendepot verstrekte garanties komen te vervallen zodra een Product door Koper zelf wordt geplaatst, aangepast of anderszins in gebruik wordt genomen waarbij het onverbrekelijk met een bouwwerk wordt verenigd. Tenzij anders overeengekomen, dient Koper zichzelf ervan te vergewissen hoe installatie, montage en dergelijke dient te geschieden. Ramendepot erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd in gebruik nemen van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan ramendepot te worden gemeld via de servicepagina van onze website (www.ramendepot.be). Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ramendepot op de wijze zoals door Ramendepot aangegeven. Maatwerk Producten zijn behoudens gebreken die voor rekening van Ramendepot behoren te komen, uitgesloten van herroeping en kunnen niet worden geretourneerd.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ramendepot, conform de retourinstructies van Ramendepot. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. Ramendepot is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Koper worden na het tonen van het aankoopbewijs zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Ramendepot te wijten is, zal Ramendepot na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Ramendepot.

Artikel 9   Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Ramendepot geen invloed heeft, kan Ramendepot deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Het Aanbod geldt alleen voor zover de voorraad strekt.

 

Artikel 10  Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ramendepot. Koper is gehouden de volledige vergoeding aan Ramendepot te hebben voldaan uiterlijk op het moment van levering c.q. binnen drie werkdagen na Oplevering. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ramendepot een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Ramendepot op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Ramendepot heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ramendepot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ramendepot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet zoals genoemd in artikel 11.3 is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 11.3, alvorens zij in verzuim raakt. Indien Koper zijnde een Bedrijf en een Consument binnen de bovengenoemde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven en komen de hierna gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ramendepot zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
 8. Indien Ramendepot meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Ramendepot geleverde zaken, blijven eigendom van Ramendepot totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ramendepot gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Ramendepot zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Ramendepot haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Ramendepot of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ramendepot zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Ramendepot heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Ramendepot. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Ramendepot zich inspannen om de aangekochte Producten binnen redelijk termijn te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Ramendepot worden vergoed door Koper.

 

 

 

 

Artikel 12   Garantie

 1. Ramendepot staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties voor alle zaken gebruikt en/of geleverd met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en de te leveren Producten strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en verstrekt is door de producent en/of fabrikant.
 3. Koper kan slechts een beroep doen op de door Ramendepot gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Ramendepot de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Ramendepot, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Ramendepot te retourneren en de eigendom aan Ramendepot te verschaffen.
 5. Indien met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden c.q. Montage enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover een fabrieksgarantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Ramendepot in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 6. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie met betrekking tot de Montage of uitvoering van de Werkzaamheden, is Ramendepot gehouden tot kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde Product of werk. Ramendepot is hierbij niet aansprakelijk te stellen voor bijkomende kosten van vervanging/plaatsing, waar deze in eerste instantie niet door Ramendepot zijn uitgevoerd. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt daarvoor aangesloten bij de aansprakelijkheidsbeperking van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet mogelijk is door Ramendepot, is een consument gerechtigd om een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
 7. Iedere garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het uitsluitende oordeel van Ramendepot verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.
 8. De bovengenoemde garanties gelden niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ramendepot, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of de zaak onder abnormale omstandigheden is gebruikt.
 9. Eventuele versterkte garanties door Ramendepot komen te vervallen in geval van doorverkoop.
 10. Ramendepot wijst de Koper op de garantievoorwaarden,  te vinden op de website van Ramendepot.

 

Artikel 13   Opschorting en ontbinding

 1. Ramendepot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Ramendepot bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden indien Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit een met Ramendepot gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Ramendepot bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ramendepot op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Ramendepot de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Ramendepot behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14   Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ramendepot leidt tot aansprakelijkheid van Ramendepot jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ramendepot in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Ramendepot is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Ramendepot is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 3. Ramendepot is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het in gebruik nemen door Koper door de Producten zelf te installeren, verzagen, plaatsen, monteren etc, is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Ramendepot kan op aanvraag strikte onderhouds- en gebruiksinstructies leveren.
 4. Ramendepot is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Ramendepot is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Ramendepot staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ramendepot verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Indien Koper zelf de opmeting heeft verricht, is Ramendepot niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit de onjuiste meting van Koper. Indien de opmeting is uitgevoerd door Ramendepot, is Ramendepot aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onjuiste meting en zullen de Producten, en indien schriftelijk overeengekomen de montage, kosteloos worden vergoed.
 8. Ramendepot levert de producten standaard met HR ++ glas. Ramendepot adviseert om volgens de glasnorm bij sommige constructies gebruik te maken van veiligheidsglas. De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van deze glasnorm. Als het ontwerp niet voldoet aan de eisen genoemd in de glasnorm, betekent dit dat de klant bewust afziet van het gebruik van veiligheidsglas. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid voor ongevallen en schade, veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen van de normen, bij de Koper.

 

Artikel 15   Overmacht

 1. Ramendepot is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (I) overmacht van toeleveranciers van Ramendepot, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Ramendepot zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacken), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen, (X) werkstakingen in het bedrijf van Ramendepot en (XI) overige situaties die naar het oordeel van Ramendepot buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Ramendepot heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ramendepot haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Ramendepot ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ramendepot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Ramendepot verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper. Indien de Koper schriftelijke of mondeling toestemming heeft gegeven aan Ramendepot om de producten bij levering achter te laten, zonder dat deze in ontvangst worden genomen door de Koper en/of een gemachtigde, is de Koper aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade etc.

 

Artikel 17   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Ramendepot gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ramendepot de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Ramendepot op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 18  Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Ramendepot en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via de service pagina op de website van Ramendepot (www.ramendepot.be).
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ramendepot de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ramendepot zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19   Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Ramendepot en Koper is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Ramendepot heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ramendepot en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank , locatie Kortrijk tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Bij RAMENDEPOT garanderen we de hoogste kwaliteit
tegen de laagste prijs!

Bezoek ons depot en overtuig jezelf.
Kevin

Hoezo de beste kwaliteit tegen de laagste prijs!!?